website bouwen website maken http://www.lovelydog.eu/Hondenwebshop/
http://www.lovelydog.eu/hondenwebshop/hondenspeeltjes/activiteitsspelletjes/denkspelletjes/hondenverzorging/hondentraining/

Algemene Voorwaarden Lovely Dog Lovely Dog staat ingeschreven bij de KvK onder nr. 51399601


Artikel 1 - Algemeen

1.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en of diensten van Lovely Dog met afnemers van deze producten en of diensten dan wel diegene die een overeenkomst met Lovely Dog is aangegaan.

2.    Door een bestelling te doen via de website, e-mail, tijdens een tenstoonstelling of op enige andere wijze ga je een overeenkomst aan met Lovely Dog en geef je te kennen dat je akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden.

3     Lovely Dog is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen.

4.    De levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien een product niet voorradig blijkt te zijn, wordt er met je contact opgenomen via de email.

5.    Alle toegestuurde foto’s worden eigendom van Lovely Dog. Lovely Dog heeft het recht deze foto’s te gebruiken voor reclame en of andere doeleinden.

6.    Niets van deze site mag door derden gebruik te worden zonder toestemming vooraf van Lovely Dog. Alle rechten van deze site, zowel het logo, de teksten als overige afbeeldingen zijn voorbehouden aan Lovely Dog.


Artikel 2 - Bestelling, bezorging, bezorgkosten en levering

2.1   Bestellingen worden hoofdzakelijk via email geplaatst.

2.2   Er is geen minimum bestel bedrag.

2.3   Lovely Dog is niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door jouw bestelde producten door de vervoerder.

       Lovely Dog levert de bestelling binnen 2 werkdagen na ontvangst van jouw betaling af. Overschrijding van de leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om je bestelling te annuleren. De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet kan worden gehaald door welke omstandigheden dan ook zal Lovely Dog je hiervan tijdig op de hoogte stellen. Op dat moment kunnen beide partijen een nieuwe levertijd overeenkomen of de overeenkomst ontbinden. Sommige producten zullen besteld moeten worden als deze niet voorradig blijken te zijn. Lovely Dog zal je daarvan op de hoogte stellen, dan kun je een keuze maken of je dan wel of niet jouw bestelling wil laten doorgaan.

2.4   Aflevering vindt binnen Nederland plaats door TNT Post.

2.5   Je ontvangt een email wanneer de bestelling door Lovely Dog is verwerkt en verzonden.

2.4   Lovely Dog is niet aansprakelijk voor diefstal en of beschadiging tijdens de verzending.


Artikel 3. -  Betaling

3.1.  Je maakt het totaalbedrag van de bestelling over op het bankrekeningnummer van Lovely Dog onder vermelding van het

       factuurnummer dat je hebt ontvangen in je bevestigingsemail. Het rekeningnummer van Lovely Dog is NL RABO 0161 8222 82 te Nijkerkerveen.

Het bedrag van je bestelling dien je binnen 7 werkdagen vanaf het moment dat je de bestelling hebt gedaan te voldoen.

       Je hebt ook de mogelijkheid om je bestelling af te halen tegen contante betaling. Als het factuurbedrag na 7 werkdagen nog niet is betaald komt de bestelling te vervallen. Daarnaast zal Lovely Dog eventuele onkosten en of schade voortvloeiend

       uit het niet nakomen van de overeenkomst door jouw bij je verhalen.


Artikel 4. -  Garantie

4.1   Lovely Dog garandeert dat te leveren producten voldoen aan de op de site vermelde omschrijvingen.

       De producten dienen vrij te zijn van verborgen materiaal- en of fabrieksfouten.

4.2   Als de geleverde producten niet voldoen aan de op de site vermelde omschrijvingen of fabricagefouten bevat dan dien je direct via email Lovely Dog daarover in te lichten.

4.3   De garantie vervalt als het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing, het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid. Lovely Dog niet direct geinformeerd is via de email en niet in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

4.4   Lovely Dog biedt geen garantie op speelgoed.


Artikel 5. – Gebruik van het product

5.1   Voor het gebruik van de spellen dien je controle te hebben over het gedrag van jouw hond. Dit betekent dat het spel alleen onder toezicht van een volwassene gespeeld kan worden, je kunt de hond er niet mee alleen laten.


Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1   De aansprakelijkheid van Lovely Dog met betrekking tot de verkoop en levering van de producten is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 4 geregelde garantie.

6.2   Lovely Dog kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiele of niet-materiele schade, lichamelijk en/of geestelijk letsel van jezelf of jouw hond/of ander diersoort als gevolg van het gebruik van het gekochte product.

6.3   Lovely Dog is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van het product.

6.4   Voor alle overige zaken geldt dat de aansprakelijkheid van Lovely Dog beperkt is tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.


Artikel 7 - Prijzen

7.1   Lovely Dog is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen.

7.2   Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Lovely Dog bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

7.3   Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en btw. Alle prijzen zijn exclusief kosten van verzending en optionele verzekering van de verzending.


Artikel 8 - Communicatie

 8.1  Lovely Dog is niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jouw en Lovely Dog, dan wel tussen Lovely Dog en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen jouw en Lovely Dog.


Artikel 9 – Privacy-verklaring

9.1   Lovely Dog vindt het belangrijk dat de door jouw verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Lovely Dog zal de door jouw verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van je bestelling.

Bij het plaatsen van een bestelling heeft Lovely Dog jouw naam en afleveradres nodig om de bestelling uit te kunnen voeren.


Artikel 10 - Intellectueel eigendom

10.1  De intellectuele eigendoms rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Lovely Dog, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en of derden aan wie Lovely Dog niet gelieerd is.

10.2 Je mag de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en of het printen van een hardcopy.


Artikel 11 – Verwijzingen

11.1   De website kan verwijzingen bevatten naar websites van derden. Lovely Dog heeft geen zeggenschap over deze website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.


Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1   Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2   Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, worden geschillen

          voorgelegd aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

12.3   Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.


  

Shop

Home